Länkar

AFO – Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn
Attention – intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Autism- och Aspergerförbundet
Autismforum – Autism och Asperger
Barnombudsmannen
Barnpolitik i Sverige
BBiC – Barns behov i centrum
BRIS
Ersättningar vid familjehemsvård, vårdnadsöverflyttningar m.m
FaCO – Familjevårdens Centralorganisation
Familjehemsbanken – mötesplatsen för familjehem och handläggare
familjehemmet.se – en informationssida för dig som funderar på att blir familjehem, jourhem och kontaktfamilj.
FAS – föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.
FfF – Forum för Familjevård, ett nätverk av organisationer där FaCO ingår.
FR – Familjehemmens Riksförbund
FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föräldrakraft – Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd
Kraftsamling för barnen
Livsbok – kan beställas hos Familjehemscenter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)
NeuroNätet – Ett neuropsykiatriskt forum
RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Rädda Barnen
SKL – Sveriges kommuner och landsting
Sociala Nätet
Social Vetenskap
SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stiftelsen Allmänna barnhuset
Tillsyn – Från och med den 1 juni 2013 inrättas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över från Socialstyrelsen ansvaret för tillsynen av verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.

Vårdnadsöverflyttning
Svenska kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 2003:48 – Stärkt skydd för barn i utsatta situationer cirkulär
Cirkulär 2004:39 – Provex på avtal ang ersättning vid vårdnadsöverflyttning

Socialstyrelsen/Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem – Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53 ” Stärkt skydd till barn i utsatta situationer”
Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Övriga rapporter och skrivelser
Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB